Algemene Voorwaarden Prework4Profit bv

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  b. Opdrachtnemer: Prework4Profit B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: KvK:56582900
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken in de ter zake opgestelde of op te stellen opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer wijst de eventueel door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte / opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de betreffende bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor aanvraag op te schorten. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte / opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk, dan wel mondeling.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 4. Aanmelding en inschrijving opleiding. Aanmelding geschiedt middels het inschrijfformulier dat via internet (www.prework4profit.com) beschikbaar is. Na ondertekening van het inschrijfformulier, betaling van het inschrijfgeld en indien de student voldoet aan de toelatingseisen, geldt de inschrijving als definitief. De inschrijving geschiedt voor de duur van de op het inschrijfformulier aangegeven opleiding.

Artikel 4 – Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in werkdossiers.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de van of namens Opdrachtgever verkregen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen haar eigen organisatie, zulks voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en derhalve niet van een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer waar mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in elk geval bij de keuze van de derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derde, zonder nader voorafgaand overleg, mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op een of andere manier samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen tot geheimhouding op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. de licentiegever) toebehoren.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ten behoeve van het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Honorarium

Het honorarium van Opdrachtnemer wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berekend conform vooraf besproken tarieven en tariefoverzicht.

Artikel 10 – Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtnemer op te schorten.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
 4. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan opdrachtnemer de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mocht gaan.

Artikel 11 – Leveringstermijn

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient deze voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, pas in nadat vooruitbetaling en alle noodzakelijke documenten en overige informatie ontvangen zijn.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij vast is komen te staan dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is of indien Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. Indien een van partijen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de andere partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (en derhalve zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist). Alvorens de overeenkomst kan worden ontbonden, dient de in gebreke zijnde partij schriftelijk per aangetekende brief en gemotiveerd in gebreke te zijn gesteld en een termijn van 14 (veertien) dagen te zijn gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, alsmede het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
  a. de andere partij de beschikking over haar gehele vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
  b. de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
  c. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. Annulering overeenkomst inschrijving/opleiding. Annulering van de (voor)inschrijving dient schriftelijk of via de website plaats te vinden. De overeenkomst inzake voorinschrijving kan voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd. De administratie- en registratiekosten worden echter niet gerestitueerd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolg schade.
 4. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Artikel 14 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 – Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Opdrachtnemer zal haar rechten en bevoegdheden onder de overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

Artikel 16 – Nawerking

De bepalingen van de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

Artikel 17. Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. In ieder geval is de rechtbank Zutphen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. In ieder geval is de rechtbank Zutphen bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Artikel 19. Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, op 12 juni 2018